chương trình

nhập tịch
định cư
Chương trình Nhập tịch
Các chương trình đầu tư quốc tịch (CIP) hỗ trợ Nhà đầu tư có quyền công dân nhanh chóng trong vài tháng mà không cần cư trú tại nước sở tại, không cần tham gia phỏng vấn hoặc các bài kiểm tra ngoại ngữ.