so sánh
chương trình nhập tịch

Visa Free
Đóng góp Chính phủ tối thiểu
Mức đầu tư tối thiểu
Con cái đi kèm
Cha mẹ đi kèm
Anh/chị/em đi kèm
Thời gian duy trì Bất động sản
Yêu cầu thời gian cư trú
Thời gian xử lý hồ sơ (tháng)
140
130.000 USD
200.000 USD
Dưới 30 tuổi
Trên 55 tuổi
5 năm
Không
4 - 6
144
150.000 USD
220.000 USD
Dưới 30 tuổi
Trên 55 tuổi
5 năm
Không
4 - 6